طرح تعالی 98-99 | برنامه عملیاتی مدیریت مدرسه متوسطه اول و دوم

این سایت را با یاد او آغاز می کنم که خالق کسی است که ظهورش را هر صبح جمعه آرزو دارم.

دانلود طرح تعالی مدیریت مدرسه 98-99

طرح تعالی 98-99 - طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه دوم - نمونه تکمیل شده طرح تعالی مدیریت متوسطه اول - برنامه عملیاتی طرح تعالی مدیریت مدرسه 98-99

سامانه ارزیابی آموزش و پرورش

 

دانلود رایگان طرح تعالی متوسطه اول و متوسطه دوم 98-99

 

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه  98-99

طرح تعالی 98-99

کاملترین برنامه سالیانه

آخرین ویرایش سال تحصیلی جدید

براساس آخرین بخشنامه آموزش و پرورش

 

شرح مختصر فایل

در این بخش مجموعه فایل ها مربوط به برنامه سالانه برنامه عملیاتی طرح تعالی 98-99 مدیریت مدرسه 98-99 همه مقاطع آخرین ویرایش را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد این بخشنامه ها بر اساس آخرین ویرایش ومربوط به سال تحصیلی 1398-1399 می باشد.

نمونه

محور

ملاك ارزيابي

راهبرد

شاخص

(‌وضع مطلوب)

تعيين وضع موجود

( خودارزيابي)

تعيين وضع مورد انتظار

اقدامات و طرح هاي اجرايي

زمان اجرا

اعتبار

مورد نياز

محل تأمين اعتبار

مسئول اجرايي

 
 

تدوين برنامه عمل

 

 

 

1- دسترسي آسان به اسناد بالادستي

 

 

-دردسترس بودن سند تحول بنيادين

یک نسخه مجلد

3نسخه

تهیه و قرار دادن در کتابخانه دبیران در دفتر

مهرماه

 

 

مدیر

 

- برنامه درسي ملي

یک نسخه مجلد

3نسخه

قرار دادن در معرض دید دبیران در دفتر

مهرماه

20000ت

سرانه

مدیر

 

- اهداف دوره تحصيلي

یک نسخه مجلد

3نسخه

قرار دادن در معرض دید دبیران در دفتر

مهرماه

 

 

مدیر

 

-مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش

یک نسخه مجلد

3نسخه

قرار دادن در معرض دید دبیران در دفتر

مهرماه

 

 

مدیر

 

-قابل رؤيت بودن مضامين كليدي:

- سند تحول

- اهداف دوره ي تحصيلي درمدرسه براي ذي نفعان

 

20%

60%

تهیه بنر ساحتهای تربیتی و اهداف و نصب در مکانهای تردد همکاران

مهرماه

 

سرانه

مدیر و مدیر یار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتوای فایل دانلودی

برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت ویژ هنرستان 99-98

برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه اول ویژه هنرستان 99-98

ا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع متوسطه ، نگارش و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی بر اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای طرح به مدارس توانست ، برنامه ریزی مدیران مدارس را با هم یکپارچه نموده و طرحی را برای کلیه مدارس متوسطه سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم نماید.
این فایل شامل : وضعیت خود ارزیابی و مورد انتظار همراه با راهکارهای اجرایی در 11محور می باشد.در 52صفحه

ده محور کلیدی برنامه تعالی مدیریت مدرسه متوسطه اول 98-99

تدوین برنامه عمل

توسعه توانمدی و مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه

توسعه مشارکت اولیا و نهاد های اجتماعی در اداره مدرسه

استقرار نظام یاد دهی و یادگیری

توسعه مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه

سلامت - تربیت بدنی - پیشگیری و ایمنی

فعالیت های مکمل فوق برنامه و حرفه ای

برقراری نظام رشد آفرینی و انگیزشی

مدیریت امور اجرایی و اداری

خلاقیت و نوآوری

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه متوسطه دوم 98-99

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه 98-99


محور (1): تدوین برنامه ی عمل

ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي

دسترسی آسان به اسناد بالادستی:
در دسترس بودن:سند تحول بنیادین، برنامه ی درسی ملی ، اهداف دوره ی تحصیلی ؛ مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش .
صفر
تهیه مجموعه کامل برای کارکنان وذینفعان
برگزاری جلسه توجیهی و تهیه و صحافی سند تحول بنیادین ،برنامه درس ملی، ،مصوبات شورای عالی آ،پ برای کارکنان و در معرض استفاده جعهت مطالعه آنها مهرماه 300000ریال مدیر آموزشگاه

قابل رؤیت بودن مضامین کلیدی سند تحول بنیادین واهداف دوره ی تحصیلی درمدرسه برای ذی نفعان . صفر دسترسی کامل برای کارکنان وذینفعان
نصب اهداف دوره دبیرستان در سالن جهت اطلاع دانش آموزان و دفترآموزشگاه جهت اطلاع همکاران وقرائت اهداف و مفاد سند تحول بنیادین در برنامه صبحگاه آموزشگاه ازمهر ماه تا پایان سال تحصیلی - مدیر آموزشگاه


برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (1): تدوین برنامه ی عمل طرح تعالی 98-99ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي
آگاهی مدیر ، معاونین و کارکنان نسبت به مفاد مندرج در سند تحول بنیادین : پاسخگویی مناسب مدیر، معاونین و کارکنان درتحلیل نقش خود برای تحقق سند تحول بنیادین ، برنامه درسی ملی و اهداف دوره تحصیلی ،پاسخگویی مدیر و معاونین ، پاسخ گویی حداقل یک سوم از کارکنان . عدم شناخت وآگاهی لازم پاسخگویی مناسب کلیه کار کنان برگزاری آزمون های دانش افزایی درجهت افزایش پاسخگویی مناسب مدیر ، معاونين و کارکنان در تحليل نقش خود براي تحقق سند تحول بنیادین، برنامه درسي ملّي و اهداف دوره تحصيلي طی دو مرحله و صدور تشویقی برای سه نفر برتر از طرف اداره آموزش وپرورش شهرستان و هدیه 10هزار تومانی از طرف مدرسه مهرماه تا پایان اردیبهشت 600000 مدیر آموزشگاه
تعیین ، تبیین و استقرار مأموریت ها و استراتژی های مدرسه برای افراد ذی ربط:
تشکیل و مشارکت فعال ومستمر تیم برنامه ریزی، نظارت وارزیابی مدرسه ( هر ماه یک جلسه )
عدم خود ارزیابی از عملکرد 8جلسه خود ارزیابی تشکیل جلسات ماهیانه شورای مدرسه و شورای طرح تعالی وصدور ابلاغ برای مجریان محور ها ومشارکت در تدوین ماموریتها تشکیل تيم برنامهریزی ، نظارت وخود ارزيابي مدرسه
مهرماه تا پایان اردیبهشت - کادر اداری مدرسه
- تدوین مأموریت ها واستراتژی های مدرسه حداکثر تا نیمه اول شهریور ناقص کامل تدوین برنامه سالانه ، مأموریت ها و استراتژیهای مدرسه حدّاكثر تا پایان شهریور
پایان شهریور ماه 200000 شورای مدرسه
- جامعیت وکیفیت مأموریت ها و استراتژی های مدرسه

ناقص کامل مشخص نمودن مأموریت ها و استراتژی های مدرسه در برنامه طرح تعالی 98-99

پایان شهریور ماه - مدیر آموزشگاه
ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي
طراحی و تدوین برنامه ی سالانه ی کیفی: وضوح و دقت در تعیین اهداف ، تعاریف ، فراینداجرا ، تقویم زمان بندی ، اعتبارات ، مسئولین اجرایی برنامه و ... ( ساختارمندی )
عدم وجود برنامه مدون ساختارمندی برنامه سالانه تشکیل کمیته برنامه ریزی و برگزاری جلسه توجیهی و تفویض اختیار به معاونین وسرپرست ها ودبیران برای تدوین و تالیف با در نظر گرفتن اهداف آموزشی وتربیتی دوره تحصیلی همچنین با در نظر گرفتن تقویم اجرایی،اعتبارات و مسئول اجرای هر برنامه در فرآیند اجرا شهریور ماه - مدیر آموزشگاه
تعیین وضع مطلوب بانگاه به سند تحول و جایگاه مدرسه ( آینده نگری) عدم توجه به اهمیت مدرسه در سند تحول آینده نگری در برنامه ریزی سالانه پیش بینی وضعیت مطلوب آموزشی وپرورشی با توجه به سند تحول بنیادین شهریور ماه - مدیر آموزشگاه
رعایت جامعیت ودر برگیری کلیه ی اهداف آموزشی ، تربیتی درفعالیت های تعیین شده ( همه جانبه بودن ) عدم برنامه ریزی منسجم جامعیت برنامه سالانه صحافی کامل برنامه سالانه مبنی بر طرح تعالی وبهبود مدیریت آموزشگاهی مهرماه 200000ریال مدیر آموزشگاه
آگاه سازی ذی نفعان متناسب با سطح درک آنان نسبت به مأموریت ،‌استراتژی ها و برنامه ی سالانه ی مدرسه : آموزش از طریق تشکیل جلسات آموزشی ، تولید لوح فشرده ، بروشور، تراکت ، فضای مجازی و... ویژه ی دانش آموزان ، کارکنان ، اولیا. صفر 4جلسه برگزاری جلسه توجیهی آموزش از طريق تشكيل جلسات آموزشي، از قبیل قرائت وتوجیح بندهای میثاق نامه برای والدین ، دبیران ودانش آموزان پایان آذر ماه 300000ریال مدیر آموزشگاه

برنامه عملیاتی طرح تعالی مدیریت مدرسه 98-99
آگاهی ازمأموریتها واستراتژی های مدرسه : مدیر ومعاونین ، حداقل یک سوم کارکنان .
صفر 8جلسه شورای تعالی آگاهي از مأموريت ها و استراتژي هاي مدرسه : مدير و معاونين كاركنان مهرماه تا پایان اردیبهشت - مدیر آموزشگاه
آگاهی از برنامه ی سالانه ی مدرسه ، 40 تا60٪ کارکنان ، بیش از 60٪ کارکنان صفر 8جلسه شورای تعالی آگاهي وقابل روئیت بودن برنامهی سالانه ي مدرسه، برای دبیران مهرماه تا پایان اردیبهشت - مدیر آموزشگاه

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (1): تدوین برنامه ی عمل طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه اول


برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه
محور (1) تدوین برنامه ی عمل

ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي
تدوین میثاق نامه و پای بندی ذی نفعان نسبت به اجرای مفاد آن: مشارکت کارکنان ، اولیا ودانش آموزان در تعیین وتدوین محورهای میثاق نامه عدم وجود میثاق نامه مشارکت درتدوین میثاق نامه تهیه وتدوین متن میثاق نامه با مشارکت همکاران ، اولیاء و دانش آموزان ونظر خواهی از آنها پایان شهریور ماه - مدیر آموزشگاه
آگاهی کارکنان ، دانش آموزان واولیااز بندهای میثاق نامه عدم آگاهی از بندهای میثاق نامه تهیه بنر میثاق نامه ها تهیه بنر میثاق نامه قوانین و مقررات مدرسه برای دانش اموزان ودبیران واولیا و قرائت در ویژه برنامه هایی به همین منظور وبه امضا وروئیت رساندن آنها پایان مهر ماه 500000ریال مربی پرورشی
بهره گیری از ابزار مناسب نظارت وارزیابی از اجرای برنامه ی سالانه: تدوین وتنظیم چارچوب ، ملاک ها وابزارهای ارزیابی از برنامه ی سالانه توسط تیم برنامه ریزی ، نظارت وارزیابی صفر جلسه خود ارزیابی برگزاری جلسه توجیهی و تشکیل تیم ارزیابی و خود ارزیابی وتوجه به ملاکهای ارزیابی وخود ارزیابی هر ماه یک بار از برنامه سالانه مهرماه تا پایان اردیبهشت - مدیر آموزشگاه
نظارت برفراینداجرای برنامه وارزیابی صحیح وبه موقع ازآن صفر 8 مورد خود ارزیابی نظارت براجرابا توجه به تقویم زمانبندی برنامه های آن مهرماه تا پایان اردیبهشت - مدیر آموزشگاه
تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی صفر 8مورد تحلیل برنامه بررسی نتایج حاصل از خود ارزیابی در پایان هرماه مهرماه تا پایان اردیبهشت - مدیر آموزشگاه
بهره گیری از نتایج حاصل وبازنگری در برنامه ی سالانه عدم تحلیل نتایج استفاده از تحلیل نتایج بررسی نقاط ضعف وقوت برنامه سالانه وبهره گیری از آنها مهرماه تا پایان شهریور ماه - مدیر آموزشگاه

نمونه تکمیل شده طرح تعالی مدیریت متوسطه اول و متوسطه دوم 98-99

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه


محور (2) : توسعه ی توانمندی ها ومشارکت نیروی انسانی

ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي

بستر سازی و توسعه ی فرهنگ مطالعه و پژوهش: تشکیل گروه های پژوهشی در زمینه های مختلف جهت انجام فعالیت های پژوهشی صفر 1گروه
و

ویژه نامه هفته پژوهش


تشكيل گروه های پژوهشي در هفته پژوهش در آذر ماه و انجام اقدام پژوهی در رابطه با مسائل موجود در مدرسه وتهیه نشریه به همین مناسبت در هفته پژوهش وتجلیل از همکاران پزوهش گر آذرماه 600000ریال مشاور و مدیر آموزشگاه
شناسایی ، اولویت بندی ومستندسازی مسائل مبتلا به مدرسه با مشارکت تیم های پژوهشی کارکنان . عدم گزارش اقدام پژوهی ارائه کاراقدام پژوهی دعوت از دبیران برای کار اقدام پژوهی روی مسائل ومشکلات آموزشی وتربیتی دانش آموزان وشناخت آن ها وارائه راهکار های لازم با مشارکت کارکنان مدرسه آغاز مهرماه تا پایان خردادماه - مشاور و مدیر آموزشگاه
مشارکت داوطلبانه مدیر وسایر کارکنان در انجام مطالعات پژوهشی ( اقدام پژوهشی – درس پژوهشی) و تطبیقی مرتبط با آموزش وپرورش وارائه ی نتایج مطالعات صفر 2عدد اقدام پژوهی مشاركت داوطلبانه کادر اداری و دبیران در انجام مطالعات پژوهشي ازقبیل:( اقدام پژوهي و قران پژوهی و الگوی ثبت تجارب انجمن اولیا و تجارب تربیتی) مستند به بخشنامه های جشنوارهای اقدام پژوهی ، تجارب تربیتی، تجارب انجمن اولیاء ومربیان آغاز مهرماه تا پایان خردادماه 400000ریال مشاور و مدیر آموزشگاه
متناسب سازی یافته ها با شرایط بومی ، منطقه ای و بهره گیر از آن در مدرسه صفر استفاده از یافته های پژوهشی استفاده از یافته های اقدام پژوهی دبیران در مسائل مشابه توسط سایر کارکنان مدرسه
آغاز مهرماه تا پایان خردادماه - مشاور و مدیر آموزشگاه
مستند سازی مطالعات فوق وانتشاربرای استفاده ی سایرین صفر سه نشریه تهیه نشریه داخلی در مدرسه با سردبیری مشاور آموزشگاه به صورت فصلی وارسال به مدارس شهرستان جهت استفاده و بهره برداری وساخت وبلاگ برای مدرسه ودرج موفقیت ها در سایت اداره آموزش وپرورش شهرستان و عضویت در سایت همگام آغاز مهرماه تا پایان خردادماه 600000ریال مشاور
- برگزاری اردو وبازدید از مراکز علمی ، تحقیقاتی و مدارس موفق برای کارکنان صفر 3بازدیدعلمی وپژوهشی برنامه ریزی بازدید از مدارس نمونه دولتی – کتابخانه – پژوهش سرا برای دبیران آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه 400000ریال معاون آموزشی

 

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه
محور (2) : توسعه ی توانمندی ها ومشارکت نیروی انسانی

ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي

افزایش بهره وری شورای مدرسه:

تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 6جلسه 10جلسه تشكيل منظّم 10جلسه شورای مدرسه براساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش مهر تا پایان شهریور ماه - مدیر آموزشگاه
حضور فعال ومؤثر اعضا در تصمیم سازی و تصمیم گیری. حضور نامطلوب حضور مطلوب حضور فعّال و مؤثر اعضا در تصميمسازي و تصميمگيري مهر تا پایان شهریور ماه - مدیر آموزشگاه
مشارکت اعضا درتحقق واجرای مصوبات عدم مشارکت مشارکت فعال مشاركت اعضا در تحقق و اجراي مصوبات وارائه مستندات و ادغام شورای مدرسه باشورای طرح تعالی مهر تا پایان شهریور ماه - مدیر آموزشگاه
افزایش بهره وری شورای دبیران : تشکیل منظم جلسات شورا بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 6جلسه 8جلسه تشكيل منظّم 8جلسه شورای دبیران براساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش
مهر تا پایان اردیبهشت ماه - معاون آموزشی
شرکت و حضور مؤثر معلمان حضور نامطلوب حضور مطلوب شركت و حضور مؤثر بيش از80% معلمان مهر تا پایان اردیبهشت ماه - مدیر آموزشگاه و معاون آموزشی
بررسی مسائل مهم و اساسی مدرسه واتخاذ تصمیمات مناسب عدم مشارکت مشارکت فعال بررسي مسائل مهم و اساسي مدرسه و اتّخاذ تصميمات مناسب مهر تا پایان اردیبهشت ماه - مدیر آموزشگاه و معاون آموزشی
ثبت مصوبات شورا
عدم مصوبه ارائه مصوبه ثبت مصوبات شورا
مهر تا پایان اردیبهشت ماه - معاون آموزشی
پیگیری و اجرای مصوبات عدم وجود مسول پیگیری مشخص نمودن مسول پیگیری پیگیری و اجرای مصوبات مهر تا پایان اردیبهشت ماه - معاون آموزشی

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه
محور (2) : توسعه ی توانمندی ها ومشارکت نیروی انسانی

ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي

آموزش تخصصی – حرفه ای و تبادل تجربه:

تعیین سرفصل ها ومباحث مورد نیاز کارگاه های آموزشی ، از ابتدای سال تحصیلی با مشارکت کارکنان عدم جلسه تعیین سرفصل جلسات تهیه سرفصل جلسات مختلف آموزشی در برنامه سالانه
آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - مدیر آموزشگاه و معاون آموزشی
تنظیم تقویم اجرایی و برنامه ی مدون کارگاه های آموزشی و جلسات هم اندیشی کارکنان عدم وجود جلسه هم اندیشی 4جلسه آموزشی وهم اندیشی تنظیم تقویم اجرایی وبرگزاری کار گاههای آموزشی از قبیل نحوه استفاده از برد های هوشمندو در ارتباط با توانمندی دبیران و مستند سازی مباحث کار گاهها باتشکیل جلسات گروههای مختلف درسی در مدرسه آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - مدیر آموزشگاه و معاون آموزشی
برگزاری جلسات آموزشی وهم اندیشی کارکنان و بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران عدم کارگاه 4کار گاه آموزشی دعوت از مسؤلین وکارشناسان مختلف در جلسات شورای معلمان و گروه های درسی آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه 400000ریال مدیر آموزشگاه
تشکیل جلسات مدرسه ، عملیاتی کردن مصوبات جلسات گروه های درسی عدم وجود جلسه هم اندیشی 4جلسه آموزشی وهم اندیشی تشکیل جلسات مختلف آموزشی در طول سال تحصیلی و اجرای مصوبات آن آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - مدیر آموزشگاه و معاون آموزشی

 

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (2) : توسعه ی توانمندی ها ومشارکت نیروی انسانیملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي

افزایش نقش راهنمایی(تحصیلی و تربیتی) کارکنان برگزاری جلسات آموزشی بامحوریت مباحث علمی ، اخلاقی ، تربیتی ، دینی روان شناسی رشد برای کلیه ی کارکنان 1جلسه 3جلسه برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنانبا محوريت مباحث علمي، اخلاقي، تربيتي ، ديني و روانشناسي رشد براي كليه ي كاركنان توسط مدیر ، مشاور و کارشناس ومعاون آموزشی آموزش وپرورش شهرستان
آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه 300000ریال مدیر ومشاور آموزشگاه
شناسایی دانش آموزان در معرض افت تحصیلی وتلاش درجهت رفع مشکل آن ها
نامطلوب
مطلوب شناسایی دانش آموزان در معرض افت تحصیلی با بررسی کارنامه های دوماهه و استناد به آزمون های پیشرفت تحصیلی ، آزمون های بنیاد علوی آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - معاون آموزشی و مشاور
شناسایی دانش آموزان درمعرض مشکلات تربیتی وارجاع آن ها به مراجع ذی ربط
نامطلوب
مطلوب بررسی مشکلات تربیتی و ارجاع به مشاوره و متخصصان آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - مشاور
ارتباط با مشاوران ، متخصصان وبهره گیری از نظرآنان جهت حل مشکلات دانش آموزان
نامطلوب
مطلوب کمک از مرکز مشاوره شهرستان جهت رفع مشکلات دانش آموزان آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - مشاور
ایجاد جو روانی امن واطمینان بخش به منظور تشکیل جلسات مشاوره ای
نامطلوب
مطلوب ایجاد جو روانی امن واطمینان بخش به منظور تشکیل جلسات مشاوره ای
آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - مشاور و مدیر
مستند سازی و ثبت تجارب کارکنان در حل مسائل ومشکلات اخلاقی ، تربیتی و آموزشی دانش آموزان عدم ثبت تجربه ثبت تجربه ثبت تجربه اربعین معرفت و کمک به حل مسائل ومشکلات اخلاقی ، تربیتی و آموزشی دانش آموزان آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه - مدیر و مشاور

 

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (2) : توسعه ی توانمندی ها ومشارکت نیروی انسانملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي
حضور موفق درعرصه های رقابت(د ر سال تحصیلی جاری وسال قبل ) استقبال و شرکت درجشنواره ها ومسابقات ( علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و... )
نامطلوب
مطلوب بستر سازی برای استقبال وشرکت در جشنواره ها، ومسابقات علمی ، فرهنگی و قرآتی،ورزشی پرسش مهر والگوی ثبت تجارب انجمن اولیا و تربیتی شرکت در مسابقات فرهنگیان منطقه در رشته های امکان پذیر تاپایان اسفند ماه - مدیر، معاون پرورشی
و
معاون آموزشی
موفقیت درکسب رتبه 2رتبه 6 رتبه کسب رتبه درسطح منطقه واستان وتقدیر از برگزیدگان
تا پایان اردیبهشت 2000000ریال مدیر، معاون پرورشی
و
معاون آموزشی

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (3) : استقرار نظام یاددهی – یادگیری در طرح تعالی 98-99


ملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي

هدایت و راهبری دبیران درجهت بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و جلسات هماندیشی در زمینه روش های تدریس جهت تنظیم و به کارگیری طرح درس های منعطف عدم برکزاری دوره ضمن خدمت و جلسه هم اندیشی 2 دوره های ضمن خدمت
و
5جلسات هم اندیشی برگزاري3 دوره آموزشي كوتاه مدّت ضمن خدمت اقدام پژوهی با مدرسی مدیر آموزشگاه و دوره های به کارگیری روش های نوین تدریس با مدرسی مشاور مدرسه و دوره آموزش کمک های اولیه با همکاری سازمان هلال احمر مهر تا پایان اسفند ماه 3000000ریال مدیر آموزشگاه
حضور ونظارت از پیش تعیین شده افراد مجرب ، متخصص ومرتبط ( مدیر ، معاون آموزشی مدرسه سرگروه های آموزشی ، معلمین همتای مدرسه و ... ) درکلاس درس، بررسی طرح درس ها و نظارت بالینی برفرایند تدریس عدم بررسی بررسی بررسی طرح درس های مختلف واظهار نظر راجع به آنها در جلسات گروههای درسی وبازدید مدیر ومعاون آموزشی از کلاس درس دبیران به صورت فصلی به استناد به بخشنامه طرح دیدار ومشاهده . مهر تا پایان اردیبهشت ماه - معاون آموزشی
ارائه ی بازخورد مناسب از نتایج حاصله از بازدید و ارائه ی راهکارهای لازم عدم تشکیل جلسه 5جلسه بازخورد برگزاری جلسه وارائه ی بازخورد مناسب از نتایج حاصله از بازدید و ارائه ی راهکارهای لازم در جلسه ای باحضور دبیرمربوطه وسایر همکاران مهر تا پایان اردیبهشت ماه - معاون آموزشی طرح تعالی 98-99

بهره گیری از فضا و تجهیزات مناسب آموزشی ، پرورشی و ورزشی: فراهم آوردن تجهیزات و ابزار آموزشی ، پرورشی لازم درفرایند یاد دهی – یادگیری ، متناسب با تعداد گروه های متشکله دانش آموزی ، کتاب خانه ، نمازخانه ، آزمایشگاه ، کارگاه ، وسایل ورزشی نامطلوب مطلوب فراهم آوردن تجهيزات و ابزار آموزشي ، پرورشي و ورزشي لازم؛ كتابخانه نمازخانه آزمايشگاه از قبیل غنی سازی کتابخانه آموزشگاه با جذب خیرین اهدایی 150جلدکتاب توسط معاون آموزشی اداره ، خرید نرم افزار های هوشمند دروس مختلف
مهر تا پایان اردیبهشت ماه 10000000ریال مدیر و معاون آموزشی
استفاده مطلوب ازفضا وتجهیزات : نمازخانه ، کتابخانه ، آزمایشگاه ، کارگاه، وسایل ورزشی نامطلوب مطلوب استفاده مطلوب از فضا و تجهيزات : نمازخانه ، كتابخانه آزمايشگاه وكارگاه.. ، وسايل ورزشي ونصب دیتا در محل نماز خانه برای استفاده دانش آموزانی که کلاس هوشمند ندارند
وتشکیل کلاس های موضوعی درس تاریخ ، زیست مهر تا پایان اردیبهشت ماه 500000ریال مدیر

برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (3) : استقرار نظام یاددهی – یادگیری مجری محور : معاون آموزشیملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي
ساخت و بهره گیری از کارافزارهای آموزشی و پرورشی تولیدشده: تولید کارافزارهای آموزشی توسط دانش آموزان و کارکنان صفر 3کارافزار توليدكارافزارهاي آموزشي توسط دانش آموزان وكاركنان با توجیه وهماهنگی انان طول سال تحصیلی - معاون آموزشی
بهره گیری ازدست سازه های دانش آموزان ومعلمان 20% 50% بهرهگيري از دست سازههاي دانشآموزان و معلّمان طول سال تحصیلی - معاون آموزشی
برگزاری نمایشگاهی ازدست سازه ها ، ابزارآموزشی و محتوای تولید شده دانش آموزان وکارکنان
صفر 2نمایشگاه برگزاري نمايشگاهی از دستسازه ها، ابزار آموزشي و محتواي توليد شده دانش آموزان وكاركنان در نمایشگاه های مختلفی که در هفته پژوهش و مشاغل برگزار می گردد آذر ماه ، اردیبهشت ماه - معاون آموزشی
معرفی دست سازه ها در تارنمای مدرسه ، نشریه ی داخلی مدرسه ومنطقه صفر 1مورد معرّفي دست سازهها در تارنماي مدرسه ، نشريهی داخلي مدرسه و منطقه
طول سال تحصیلی - معاون آموزشی
هوشمند سازی مدرسه وکلاس: ایجاد ، توسعه وتجهیزفضا و کلاس های هوشمند 3کلاس 4کلاس ايجاد ، توسعه و تجهيز فضا و كلاسهاي هوشمندبه میزان 4کلاس پایان اسفند ماه 40میلیون ریال مدیر ومعاون آموزشی
برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده ازقابلیت های ایجاد شده درمسیر هوشمندسازی مدرسه برای کارکنان، دانش آموزان صفر 2دوره برگزاري دورههاي آموزشي جهت استفاده از قابليتهاي ايجاد شده در مسير هوشمندسازي مدرسه براي كاركنان ، براي دانش آموزان؛به میزان 2دوره پایان اسفند ماه 300000ریال مدیر ومعاون آموزشی
استفاده ی مناسب ، هوشمندانه وحداکثری از فناوری اطلاعات وارتباطات در فرایند یاددهی – یادگیری توسط دبیران ، توسط دانش آموزان 15% 45% تشویق دبیران به استفاده از کلاس های هوشمند ورفع نواقص احتمالی وتهیه نرم افزارهای آموزشی جهت استفاده در کلاس درس همکاران
طول سال تحصیلی 1500000ریال معاون آموزشی


برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (3) : استقرار نظام یاددهی – یادگیریملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي
بهره گیری از روش های فعال وخلاق در فرایند یاددهی – یادگیری بهره گیری معلمان از طرح درس های روزانه وسالانه 10% 70% بهره گيري معلمان از طرح درس هاي روزانه و سالانه طول سال تحصیلی - معاون آموزشی
به کارگیری روش های فعال وخلاق درفرایندیاددهی – یادگیری 15% 75% به كارگيري روشهاي فعّال و خلاق در فرايند ياددهي –یادگیری با اجرای طرح معلم یار
طول سال تحصیلی - معاون آموزشی
تسلط معلمان بر کلاس داری واجرای طرح درس،
10% 70% تسلط معلّمان بر كلاسداري و اجراي طرح درس طول سال تحصیلی - معاون آموزشی
آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری به دانش آموزان صفر 80% آموزش راهبردهاي مطالعه و یادگیری به دانش آموزان توسط مشاور آموزشگاه با اجرای طرح صبحگاه هوشمند - معاون آموزشی
اجرای مناسب ارزش یابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی بهره گیری از روش های مختلف و متنوع در اجرای مطلوب آیین نامه ی ارزش یابی ( آغازین ، تکویین ، پایانی و عملکردی ) صفر 3بروشور تهیه بروشور های آموزشی توسط مشاور
تشکیل کمیته ارزشیابی مستمر وپیشرفت تحصیلی واجراي مطلوب آييننامهي ارزشيابي( آغازين ، تكويني، پاياني و عملكردي)، طول سال تحصیلی - مشاور ومعاون آموزشی
توجه به اهداف ، حیطه ها وسطوح یادگیری درطراحی سوال ها ناقص کامل توجّه به اهداف، حيطه ها و سطوح يادگيري در طراحي سوال ها،تهیه بارم بندی جدید
برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی برای پایه های اول ودوم و آزمون های بنیاد علوی برای پایه های سوم وچهارم
طول سال تحصیلی - معاون آموزشی
ارائه ی باز خورد مناسب ، به موقع ومؤثر به دانش آموزان ، اولیا نامطلوب مطلوب ارائهي بازخورد مناسب عملکرد تحصیلی دانش آموزان به صورت کارنامه مستمر دوماهه به دانش آموزان‌ ، اوليا و تقدیر از نفرات برتر وپیشرفتی به مناسبت های مختلف طول سال تحصیلی 5000000ریال معاون آموزشی


برنامه سالانه طرح تعالي مديريت مدرسه

محور (3) : استقرار نظام یاددهی – یادگیریملاک (راهبرد) شاخص(وضع مطلوب) فعالیتها تعیین وضعیت موجود تعیین وضع مورد انتظار اقدام و طرح‌ها برای فعالیتهای کیفی زمان‌بندی
هزینه بودجه مسئول اجرايي

توسعه ی فعالیت های علمی – پژوهشی تشکیل انجمن وکمیته های علمی براساس علائق وتوانمندی های دانش آموزان
صفر 6کمیته تشكيل انجمن وكميته علمي براساس علائق و توانمنديهاي دانشآموزان به استناد به بخشنامه دستور العمل تشکیل انجمن های علمی مدارس اواخر آبان ماه - مدیر ، معاون آموزشی ومعاون اجرایی
برگزاري نشست علمي ميان اعضاي كميتهها و متخصصان در رشتههاي مختلف علمي صفر 4جلسه برگزاري6 نشست علمي ميان اعضاي كميتهها و متخصصان در رشتههاي مختلف علمي طول سال تحصیلی - مدیر ، معاون آموزشی
ایجاد فرصت وشرایط مناسب جهت انجام پروژ های علمی توسط دانش آموزان صفر 3درس ايجاد فرصت و شرايط مناسب جهت انجام پروژههاي علميتوسط دانشآموزاندر دروس تاریخ وجغرافیا وشیمی طول سال تحصیلی - مدیر ، معاون آموزشی
میزان استقبال دانش آموزان درانجام پروژهای علمی 15% 45% مشارکت دانشآموزان در انجام پروژههاي علمي به میزان 40تا 70درصد طول سال تحصیلی - مدیر ، معاون آموزشی
فراهم سازی فرصت ارائه ی مطالعات ونتایج پروژه های انجام شده توسط اعضای کمیته های علمی به سایر دانش آموزان و.. صفر 1جلسه بازخورد فراهمسازي فرصت ارائهي مطالعات ونتايج پرو‍ژههاي انجام شده توسط اعضای كميتههاي علمي به ساير دانش آموزان و.... ؛ وتقدیر از انجمن وکمیته های فعال طول سال تحصیلی - مدیر ، معاون آموزشی
ايجاد شرايط استفاده از ظرفيت ديگر محيطهاي يادگيري استفاده از مراكز و محيطهاي يادگيري از جمله : پژوهشسراها، ‌اردوگاه ها، ؛ كانونهاي فرهنگي و تربيتي، خانههاي فرهنگ،كتابخانههاي عمومي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،‌ نمايشگاهها، موزههاي تخصصي، مراكز كار آفريني،‌ مجتمع هاي ورزشي و... 10% 40% استفاده از مراكز و محيطهاي يادگيري از جمله : پژوهشسرا، ، ؛ كانون فرهنگي و تربيتي، ،كتابخانهي عمومي در هفته کتاب وکتابخوانی، نمايشگاههای علمی پژوهشی، موزه مردم شناسی،‌ مجتمع هاي ورزشي و...؛با بررسی وتشخیص شورای مدرسه وهمچنین در نظر گرفتن شرایط بومی طول سال تحصیلی 2000000ریال معاون پرورشی
و
معاون آموزشی

پاسخ  به سوالات همكاران(مشاوران،مديران،ارزيابان)

 در اين قسمت به سوالاتي كه جنبه عمومي داشته باشد جواب داده مي شود.(از طريق گزينه "تماس" مي توانيد سوالا تتان را ارسال فرماييد)

 

سوال:اينجانب ارزيابي اوليه مدرسه اي را انجام داده ام،اما مدير مدرسه براي ارزيابي پاياني هنوز اعلام آمادگي نكرده است،آيا ضرورت دارد جهت ارزيابي پاياني به اين مدرسه مراجعه كنم؟

 پاسخ:بر اساس دستورالعمل جديد وزارتخانه ،امسال تمام مدارس تحت پوشش  برنامه تعالي بايد ارزيابي شوند و امتياز آنها از طريق دبيرخانه هاي مناطق به دبيرخانه مركزي ارسال شود.

 *****

 سوال:آخرين فرصت براي ارزيابي پاياني چه موقع است.

 پاسخ:ارزيابان موظفند تا پايان ارديبهشت نتايج حاصل از ارزيابي را ارسال فرمايند.

*****

 

در پايان پس از بررسي نتايج ، مدارسي كه حائز رتبه ممتاز ومتعالي شده باشند مجددا ازسوي تيم ارزيابي مورد ارزيابي قرار گرفته ونتايج نهايي به دبيرخانه برنامه تعالي مديريت مدرسه (در ستاد كشوري ) اعلام خواهد شد.

سوال:مديرمدرسه اي هستم كه  مجري برنامه طرح تعالي 98-99 مي باشد بنده طريقه تدوين ماموريتها واستراتژي ها رانميدانم .اگرامكان دارد با نمونه اي راهنمايي نماييد ؟

 جواب:براي تدوين استراتژي هاوماموريت ها  بايد شناخت كاملي از سند تحول مخصوصا"چشم انداز مدرسه در افق 1404 "  (فصل چهارم )و برنامه درسي ملي واهداف دوره تحصيلي داشته باشيد.

 مثال استراتژي:اصلاح و به روزآوري روش هاي تعليم و تربيت با تاكيد بر روشهاي فعال،گروهي ،خلاق با توجه به نقش الگويي معلمان .(سند تحول ،فصل هفتم،راهكار 3-17)

مثال ماموريت:تربيت يادگيرندگان مادام العمر وتقويت شايستگي هاي اجتماعي و مهارتهاي زندگي دانش آموزان .(برنامه درسي ملي بند 9اصول ناظر بر برنامه هاي درسي و تربيتي:ص10 )

سوال:ايا مدارسي كه مجري طرح تعالي 98-99 هستند نياز به برنامه سالانه دارند چون تكميل نمون برگها يك برنامه عملياتي كاملي مي باشد؟

جواب :خير همان برنامه عملياتي طرح تعالی 98-99 با رويكرد برنامه تعالي ،برنامه سالانه مدارس محسوب مي شود.

سوال:مدير دبيرستان دور اول يكي از شهرستانهاي استان مي باشم كه مجري برنامه تعالي مي باشم. چند روز پيش گروهي از مدسه ما بازديد كردند و در برنامه عملياتي سالانه (شاخصهاي برنامه تعالي) اظهار نظرهاي كردند كه با آموخته هاي ما در كلاسهاي دوره تعالي متفاوت بوده است.در اين موارد ما چه وظيفه اي داريم.لازم به ذكر است گروه بازديد كننده نه ارزياب بوده اند و نه مشاور؟

جواب:اظهار نظر در مورد برنامه عملياتي مدرسه (مدارس مجري تعالي 98-99) فقط در حيطه مشاورين و ارزياباني مي باشد كه در كلاسهاي آموزشي برنامه تعالي شركت كرده اند.در چنين مواردي با دبيرخانه برنامه تعالي مستقر در اداره كل تماس بگيريد.

طرح تعالی 98-99 متوسطه اول

 سوال:آيا در مرحله اول ارزيابي(وضعيت موجود مدرسه)ضرورتي دارد ارزيابان به شاخصها امتياز دهند ،در اين صورت امتيازاين مرحله كجا ديده شده است؟

 جواب:خير،درمرحله اول ارزيابان ضمن حضور در مدرسه تحت پوشش خود ،نسبت به آشنايي با وضعيت موجود مدارس و برنامه عملياتي آن واحد آموزشي اقدام مي كنند(البته ارزيابان مي توانند در اين مرحله ضمن تهيه يادداشتهايي از وضعيت موجود و نقطه آغازگري مدرسه،ارزيابي پاياني را ساده تر كنند)

سوال:مدير مدرسه اي هستم كه امسال مجري برنامه تعالي 98-99 مي باشم .با توجه به محدوديت امكاناتي كه دارم آيا براي امسال مي توانم برنامه عملياتي مدرسه طرح تعالی 98-99 را فقط بر روي تعدادي از نمون برگها تدوين كنم؟

جواب:خير،مدير مدرسه براي تدوين برنامه عملياتي مدیریت مدرسه 98-99 سالانه بايد تمام نمون برگها را در 169 شاخص ،"خود ارزيابي "كرده و بر حسب امكانات و توان مجموعه مدرسه خود "وضعيت مورد انتظار "را مشخص كند.طبيعتا همه مدارس در سال اول نمي توانند در تمام شاخص ها گام بردارند ولي خود ارزيابي مي تواند نقاط ضعف مدرسه را مشخص كند.پ

20 Jun 2019