روایت پژوهی : کارورزی 3- 4 (با رویکرد روایت پژوهی )

نقد و ارزیابی کتاب" کارورزی 4 و روایت پژوهی"

فصل اول به تعاریف مختلف کارورزی، تاریخچه و تفاوت آن با برنامه های قبلی مانند کارآموزی، تمرین دبیری، تدریس عملی و... می پردازد و مبانی نظری آن که شامل یادگیری تجربی، مشاهده ای و مشارکتی است را بیان می کند. هدف این فصل آشنایی دانشجویان با کلیات و مبانی مفهومی – نظری کارورزی است.
فصل دوم کتاب به تعریف روایت، روایت شناسی، روایت پژوهی، انواع روایت داستانی و غیرداستانی و ارایه نمونه ها و مثال هایی برای هر کدام و در نهایت تحلیل روایت های داستانی و غیرداستانی می پردازد. در پایان نیز نمونه هایی از روایت های دانشجویان تحلیل می گردد.
فصل سوم به چیستی و چگونگی مشاهده و توصیف، انواع مشاهده، ابزار مشاهده، مشاهده ی تاملی، انواع توصیف و مهارت های آن می پردازد و در ادامه کاربرد مدل های یادگیری تجربی در مشاهده ی تاملی را مورد بررسی قرار می دهد. در پایان فصل نمونه هایی از مشاهدات و توصیفات دانشجویان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. 
در فصل چهارم شیوه های نگارش غیرداستانی، نگارش تاملی و گزارش نویسی در کارورزی مورد توجه قرار می گیرد و شیوه های تدوین گزارش کارورزی آموزش داده می شود. همچنین در پایان فصل نمونه هایی از گزارش های دانشجویان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. 
در فصل پنجم شیوه های تحلیل و کدگذاری مانند تحلیل مضمونی و تحلیل روایی و انواع کدگذاری آغازین، محوری و گزینشی مورد توجه قرار می گردد و مراحل و چگونگی کدگذاری مضمونی و روایی آموزش داده می شود. در پایان نیز نمونه هایی از گزارش ها و روایت های دانشجویان از این منظر تحلیل می گردد. 
در فصل ششم نیز برنامه ریزی درسی در کارورزی مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های ارزیابی تدریس، ارزشیابی و کلاس داری مطرح می گردد. همچنین طراحی طرح درس، فعالیت و مسائل آموزشی و کلاس داری مورد بحث قرار می گیرد.
روایت پژوهی

تکلیف روایت داستانی:(10 نمره) تحلیل داستان، تدوین داستان

        

کلاس روایت شناسی

مشخصات دانشجو:                       نام و نام خانوادگی:                                شماره دانشجویی:                

 شماره همراه:                               ایمیل:                                               شماره کلاس:

الف: تحلیل داستان: داستانی را بر اساس 20 عنصری که در ذیل نوشته شده تحلیل نمایید و در یک یا دو صفحه بنویسید.

عنوان داستان:                                  نام نویسنده:                         نام کتاب:

تاریخ انتشار:                      محل انتشار:              نشر:                   صفحات:

 1. پیرنگ و زیر پیرنگ: (توالی علی معلولی رویدادهای داستان)
 2. خط طرح(Plot line)
 3. مفهوم(مفاهیم)
 4. مضمون، تم یا درونمایه (مضامین) و موتیف ( بن مایه)
 5. موضوع (حوادث و رویدادهای داستان)
 6. شخصیت پردازی داستان (انواع شخصیت)
 7. صحنه پردازی (شرح و شروع داستان: زمان و مکان داستان)
 8.  گره افکنی (مساله داستان)
 9. کشمکش و انواع آن
 10. بحران
 11. اوج و ضد اوج
 12. تعلیق
 13. گره گشایی
 14. زاویه دید
 15. مونولوگ و دیالوگ( گفتگو)
 16. توصیف(انواع و مهارت های آن)
 17. لحن
 18. فضا و اتمسفر داستان
 19. حقیقت مانندی
 20.  نوع داستان

ب: تدوین داستان:  خط طرحی طراحی کنید، مفاهیم، مضامین و موضوعات آن را تصور کنید، شخصیت ها را انتخاب کنید، زاویه ی دید را در نظر بگیرید، دیالوگ ها و مونولوگ ها را بنویسید،  شروع به نوشتن کنید، صحنه پردازی کنید، گره افکنی نمایید، کشمکش ایجاد کنید، بحران بیافرینید، اوج ایجاد کنید، خواننده را در تعلیق نگه دارید و گره گشایی نمایید. ببینید خوب توصیف کرده اید، داستان شما حقیقت مانندی دارد، لحن و فضای آن چگون است، داستان از چه نوعی است؟ پیرنگ داستان از چه نوعی است؟ سه رویداد اصلی آن کدام است؟ آیا دارای تواتر علی معلولی است؟ چندین بار داستان خود را بازنویسی کنید. به همکلاس های خود بدهید بخوانند و نظر بدهند. از تجربیات شخصی، دیده ها، شنیده ها و گفته های خود و دیگران در داستان استفاده کنید. از  واقعیت و تخیّل استفاده کنید اما دقت کنید که داستان حقیقت مانندی داشته باشد. 

28 Jun 2019